Γενική Συνέλευση για το έτος 2020

Ετήσια Τακτική Συνέλευση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Actοἶδα Κοιν.Σ.Επ.»

Τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Actοἶδα Κοιν.Σ.Επ.» συνήλθαν στις 20/06/2020 και ώρα 17.00 στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. που βρίσκεται στο Αρίστηνο Αλεξανδρούπολης εντός του Παιδικού Χωριού SOS Θράκης, σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό και το νόμο.
Τα μέλη που εμφανίστηκαν και έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών είναι τα παρακάτω:


Ιωάννα Δαλή
Βασίλης Καραδάτκος
Νικόλαος Καμπασελέ
Ευστρατία Αδαμίδου
Ειρήνη – Κυριακή Γκουτσίδου

Επομένως, παρίστανται πέντε  μέλη σε σύνολο πέντε  μελών της Κοιν.Σ.Επ. και η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 19 του Ν. 4430/2016 και το Kαταστατικό και συνεδριάζει έγκυρα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.