Εκλογή Διοικητικής Επιτροπής 2021

Στις 27 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00 στα γραφεία της “Actοίδα Κοιν.Σ.Επ.” με έδρα στο Αρίστηνο Αλεξανδρούπολης (εντός του Παιδικού Χωριού SOS Θράκης), πραγματοποιήθηκε συνέλευση με απαρτία.


Το περιεχόμενο της συνέλευσης ήταν η εκλογή της 2ης Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης “Actοίδα”.


Ύστερα από μυστική ψηφοφορία, στην οποία τα μέλη είχαν δικαίωμα να θέσουν έως πέντε (5) σταυρούς, προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:
1. Ειρήνη – Κυριακή Γκουτσίδου (5)
2. Ιωάννα Δαλή (4)
3. Βασίλης Καραδάτκος (4)
4. Νικόλαος Καμπασελέ (4)
5. Ευστρατία Αδαμίδου (4)


Συνεπώς, η νέα Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τους εξής και στις εξής θέσεις:
1. Ειρήνη – Κυριακή Γκουτσίδου, Πρόεδρος & Τακτικό Μέλος
2. Ιωάννα Δαλή, Γραμματέας & Τακτικό Μέλος
3. Βασίλης Καραδάτκος, Ταμίας & Τακτικό Μέλος
4. Ευστρατία Αδαμίδου, Τακτικό Μέλος
5. Νικόλαος Καμπασελέ, Τακτικό Μέλος


Η θητεία της νέας Διοικούσας Επιτροπής είναι 2ετής και λήγει στις 27 Νοεμβρίου 2023.


Ανάλογα πραγματοποιήθηκε και η συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής σε σώμα στις 28 Νοεμβρίου 2021.