Τα έσοδα της Actοἶδα Κοιν.Σ.Επ. διανέμονται με καθορισμένο τρόπο από το καταστατικό της Επιχείρησης, βασισμένο στο πρότυπο που ισχύει για κάθε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση.

Η διανομή έχει ως εξής:

  • 35% ποσοστό διανέμεται στους εργαζομένους ως κίνητρο παραγωγικότητας
  • 5% ποσοστό διανέμεται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού της Επιχείρησης
  • το υπόλοιπο ποσοστό διατίθεται για τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής δραστηριότητας της Επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Στηρίζοντας την Actοἶδα με τις αγορές σας, γίνεστε μέρος μιας αλληλέγγυας φιλοσοφίας!