Εκλογή Διοικητικής Επιτροπής 2021

Στις 27 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00 στα γραφεία της “Actοίδα Κοιν.Σ.Επ.” με έδρα στο Αρίστηνο Αλεξανδρούπολης (εντός του Παιδικού Χωριού SOS Θράκης), πραγματοποιήθηκε συνέλευση με απαρτία. Το περιεχόμενο της συνέλευσης ήταν η εκλογή της 2ης Διοικούσας…

Continue reading